Vad är bygglov?

 
Ok. Jag tror att jag kanske ska förklara för mig och alla andra som kanske går i byggtankar vad bygglov är.
Det är ju något som är ganska väsentligt att veta när man ska bygga hus. Och en fras som jag slänger mig med hit och dit på bloggen just nu.
Så det kanske blir som en liten byggskola där jag ska försöka förklara viktiga delar och termer i byggprocessen. Först ut blir alltså: BYGGLOV.
 
Bygglov är ett tillstånd som man behöver om man ska bygga nytt, om eller till. För att få tillståndet måste man ansöka hos kommunen där man vill bygga. Det är till byggnadsnämnden eller bygglovsavdelningen i kommunen som man vänder sig till. De beslutar enligt plan- och bygglagen och utifrån de planer för bebyggelse i olika områden som de har, till exempel detaljplaner och områdesbestämmelser. En ansökan får inte strida mot fastställda planer, annan lagstiftning eller yttre estetiska krav, men mindre avvikelser får dock förekomma.
 
I ansökan om bygglov ska följande handlingar bifogas:
– Ansökningsblankett, som fås från kommunen
– Situationsplan
– Huvudritningar, där planer, fasader och sektioner visas. Ritningarna får göras av vem som helst, men de måste vara "fackmannamässigt" utförda.
 
Vissa kräver att ansökans situationsplan innefattar tomtgräns med markerade byggnader och tillbyggnader. Många kommuner kräver att situationsplanen visar:
  • fastighetens gränser
  • angränsade gator och vägar
  • norrpil, för att markera kartans väderstreck
  • höjd- och planläge för alla byggnader på fastigheten, både befintliga och planerade
  • den nya byggnadens avstånd till tomtgränser och andra byggnader på tomten, angett vinkelrätt
  • eventuella byggnader som ska rivas
  • tillfartsvägar och biluppställningsplatser
  • eventuella murar och slänter
  • dagvattnets hantering, markerat med riktningspilar och anläggningens placering på tomten.
I en bygglovsprocess ingår att:
1. Ta fram handlingarna som behövs, alltså ansökan, situationsplan och huvudritningar. I bygglovsansökan ska det anges vem som är kontrollansvarig.
2. Skicka in handlingarna.
3. Ansökan prövas för att se om den är komplett, och därefter om den uppfyller alla krav, vilket brukar ta kring 10 veckor. Men ibland snabbare, ibland mycket långsammare.
4. Bygglov beviljas förhoppningsvis. Därefter har berörda fastighetsägare rätt att överklaga under 4 veckor.
5. Enbart ett bygglov är inte tillräckligt för att komma igång med byggandet. Man behöver också få ett startbesked från byggnadsnämnden. För att få det krävs ett tekniskt samråd där byggherren/kontrollansvarig och kommunen beslutar kring kontrollen av arbetet. Till det tekniska samrådet ska ett antal handlingar uppvisas vad gäller till exempel kontrollplan och teknisk beskrivning.
6. Efter det tekniska samrådet kan ett startbesked utfärdas.
7. NU får man börja bygga!
Sen kommer kommunen göra arbetsplatsbesök under bygget, kalla till slutsamråd och ge slutbesked på att allt gjorts enligt plan. Då är det okej att flytta in!
 
Sen ska man också veta att bygglovet ska påbörjas inom två år och bygget ska vara färdigt senaste fem år från dagen från bygglovsbeslut.
 
Källa: wikipedia, Huddinge kommun.
Byggahus - ansökningsblankett - bygga - bygglov - bygglovsavdelning - bygglovshandlingar - bygglovsprocess - byggnadsnämnd - detaljplan - huvudritning - kommun - kontrollansvarig - situationsplan - tekniskt samråd - tillstånd

KompletteringsfiestaSå konfunderad just nu. För det var ju det här med vår bygglovsansökan. Vi kan väl ärligt säga att vi inte har haft stenkoll på exakt vilka papper som ska skickas med. Vi har helt enkelt förlitat oss på vår husleverantör.
När vi för några dagar sedan fick veta att vår carport behövde flyttas något trodde vi att det var tillräckligt att fixa till det. Men nu har vi läst meddelandet från kommunen i dess helhet.
Tydligen saknas en del uppgifter i ansökan som krävs för att kunna få godkänt i en reviderad ansökan.
Det kom lite som en chock. Vi antog att vår husleverantör hade koll på vilka papper och uppgifter som krävdes. Men någon miss har begåtts. Kanske på grund av stressen på slutet. Jag har inte fått svar från vår kontaktperson ännu kring hur det kunde bli så här. Men just nu känner jag mig rätt stressad och orolig över att alla uppgifter måste in och i korrekt form för att vi ska få gå vidare med vår ansökan. Annars avslås den och vi måste börja om, om jag förstod det hela rätt.
Det vi behöver inkomma med är:
• korrekta mått på situationsplanen som är baserad på nybyggnadskartan
KOMMENTAR: känns ju som en rätt grundläggande uppgift att få rätt...
• markplaneringsritning i skala 1:200 som redovisar:
– placering av byggnader med färdig bygghöjd,
– entréer till ny- och tillbyggnad, körväg och biluppställningsplatser
– markens blivande plushöjd
– utbredning av eventuell slänt och murar
KOMMENTAR: de första två känns rätt självklara... De andra två, ja, de också även om vår plushöjd nog blir minimal då vi ska skala bort lite mark för att jämna ut och troligtvis inte öka höjden nämnvärt i slutändan.

En sådan – annars simpel – kommentar i meddelandet som "alla handlingar ska vara fackmässigt utförda" känns plötsligt som en osäker och oroande faktor...

Är det nu de så omtalade problemen ska börja?
bygglov - revidering

Drömmen om hus

Vissa kanske drömmer om hus hela livet. Att bygga hus blir för många då det ultimata målet.
Jag har aldrig drömt om hus. Inte förrän det blev verklighet, då när vi började rita på vårt egna hus. Så gör mig är drömmen om hus egentligen rätt ny. Det låter kanske konstigt, men så är det.
Både jag och min man är uppvuxna i en förort till Stockholm. Vi växte upp i klassiska rad- och kedjehusområden. Så ingen av oss har bott i villa.
Men hans dröm om hus startade tidigare än för mig. Han har sett det som självklart att flytta till hus länge, och särskilt sedan vi fick barn. Och när vår dotter var drygt ett år så växte den sig ännu starkare.
Jag var öppen för idéen, men inte såld. Jag är en riktig stadsmänniska som egentligen älskar livet i lägenhet, som älskar att ha service och restauranger inom några minuters promenad. Och jag tänker att om vi trivs, så trivs vår dotter också.
Vi var ändå och tittade på husvisningar. Men de som var interessanta gick alltid upp alldeles för mycket i budgivningen.
Men så hittade vi den. Tomten. När vi samtidigt började prata med husleverantörer och vår dotter blivit större och rörligare började min dröm växa. Det kändes självklart att vi ska bo där. Att hon ska få springa omkring där och inte på en trafikerad stadsgata. Att det inte ska behövas en promenad till parken för att få uppleva lite natur.
Men att rita ett eget hus har verkligen aldrig funnits i mina tankar innan. Det har ju på sin höjd handlat om att flytta till hus. Att bygga hus är en väldigt ny tanke som blir verklighet. Men det är ju en dröm att få välja hur sitt hus ska se ut. Det förstår jag nu. 
Nu ser jag på vår ritning och tänker på tomten och längtar och drömmer om dagar när vi kan springa omkring i huset – som är anpassat efter vår familjs leverne – och på tomten och bara vara.
bygga hus - dröm - hus - villa