Bygglovet är beviljat!

 
Så där ja! Nu har vi äntligen det så efterlängtade och viktiga bygglovet! Nu kan resan fortsätta in i nästa fas! Nu ska vi bygga hus!
För en liten kort uppdatering av vad som hänt på den fronten: vi skrev på det den 23 oktober, fick förvisso ett krav på kompletteringar, men tycker ändå att det tog i längsta laget. Visst att det skulle ut till grannar och andra tyck-tillare, men ändå. 15 veckor är längre än den föreskrivna tio-veckorsperioden som Plan- och bygglagen anger. När vi försökt kontakta kommunen för att se status har det antingen varit under arbete eller sedan flera veckor "legat för utskrift". Men inget har hänt. Men just i dag känns det oväsentligt. Idag firar vi bara!
 
PS. Sorry för EXTREMT dålig uppdatering. Vi har en hel mängd planerade blogginlägg om vad som händer bakom kulisserna, men livet i Sydafrika och återanpassningen till svenskt väder i kombination med mycket jobb, har gjort att tiden inte funnits för bloggen. Men med bygglovet i hamn så kör vi igång igen.
 
Bild: lånad från nätet.
Byggahus - bygglov

Hus på remissKommentarer undanbedes! Inte på bloggen så klart. Utan jag syftar på våra framtida grannar som just nu har vårt hus framför sig. Och vår tomtdisposition i sina händer.

Vår säljare kontaktade kommunen, som sagt, angående vårt hus och placeringen på grund av de kommentarer som vi fick på våra första inskickade bygglovshandlingar. Och nu verkade vår handläggare hos kommunen vara mycket mer medgörlig. Nu är vår placering av carport och resten av våra husplaner hos de närmaste grannarna som ska få tycka till. Inkommer inga kommentarer kommer kommunen att godkänna bygglovet.
Vi håller tummarna obeskrivligt hårt för att de inte ska ha något att säga. Att ingen ska tycka till. Att de tycker huset är lika okej som vi tycker att det är magiskt!

Fortsättning följer ... Och så länge fortsätter vi att hänga i Sydafrika.
bygglov - kommun - remiss

Vad är bygglov?

 
Ok. Jag tror att jag kanske ska förklara för mig och alla andra som kanske går i byggtankar vad bygglov är.
Det är ju något som är ganska väsentligt att veta när man ska bygga hus. Och en fras som jag slänger mig med hit och dit på bloggen just nu.
Så det kanske blir som en liten byggskola där jag ska försöka förklara viktiga delar och termer i byggprocessen. Först ut blir alltså: BYGGLOV.
 
Bygglov är ett tillstånd som man behöver om man ska bygga nytt, om eller till. För att få tillståndet måste man ansöka hos kommunen där man vill bygga. Det är till byggnadsnämnden eller bygglovsavdelningen i kommunen som man vänder sig till. De beslutar enligt plan- och bygglagen och utifrån de planer för bebyggelse i olika områden som de har, till exempel detaljplaner och områdesbestämmelser. En ansökan får inte strida mot fastställda planer, annan lagstiftning eller yttre estetiska krav, men mindre avvikelser får dock förekomma.
 
I ansökan om bygglov ska följande handlingar bifogas:
– Ansökningsblankett, som fås från kommunen
– Situationsplan
– Huvudritningar, där planer, fasader och sektioner visas. Ritningarna får göras av vem som helst, men de måste vara "fackmannamässigt" utförda.
 
Vissa kräver att ansökans situationsplan innefattar tomtgräns med markerade byggnader och tillbyggnader. Många kommuner kräver att situationsplanen visar:
  • fastighetens gränser
  • angränsade gator och vägar
  • norrpil, för att markera kartans väderstreck
  • höjd- och planläge för alla byggnader på fastigheten, både befintliga och planerade
  • den nya byggnadens avstånd till tomtgränser och andra byggnader på tomten, angett vinkelrätt
  • eventuella byggnader som ska rivas
  • tillfartsvägar och biluppställningsplatser
  • eventuella murar och slänter
  • dagvattnets hantering, markerat med riktningspilar och anläggningens placering på tomten.
I en bygglovsprocess ingår att:
1. Ta fram handlingarna som behövs, alltså ansökan, situationsplan och huvudritningar. I bygglovsansökan ska det anges vem som är kontrollansvarig.
2. Skicka in handlingarna.
3. Ansökan prövas för att se om den är komplett, och därefter om den uppfyller alla krav, vilket brukar ta kring 10 veckor. Men ibland snabbare, ibland mycket långsammare.
4. Bygglov beviljas förhoppningsvis. Därefter har berörda fastighetsägare rätt att överklaga under 4 veckor.
5. Enbart ett bygglov är inte tillräckligt för att komma igång med byggandet. Man behöver också få ett startbesked från byggnadsnämnden. För att få det krävs ett tekniskt samråd där byggherren/kontrollansvarig och kommunen beslutar kring kontrollen av arbetet. Till det tekniska samrådet ska ett antal handlingar uppvisas vad gäller till exempel kontrollplan och teknisk beskrivning.
6. Efter det tekniska samrådet kan ett startbesked utfärdas.
7. NU får man börja bygga!
Sen kommer kommunen göra arbetsplatsbesök under bygget, kalla till slutsamråd och ge slutbesked på att allt gjorts enligt plan. Då är det okej att flytta in!
 
Sen ska man också veta att bygglovet ska påbörjas inom två år och bygget ska vara färdigt senaste fem år från dagen från bygglovsbeslut.
 
Källa: wikipedia, Huddinge kommun.
Byggahus - ansökningsblankett - bygga - bygglov - bygglovsavdelning - bygglovshandlingar - bygglovsprocess - byggnadsnämnd - detaljplan - huvudritning - kommun - kontrollansvarig - situationsplan - tekniskt samråd - tillstånd