Vad är bygglov?

 
Ok. Jag tror att jag kanske ska förklara för mig och alla andra som kanske går i byggtankar vad bygglov är.
Det är ju något som är ganska väsentligt att veta när man ska bygga hus. Och en fras som jag slänger mig med hit och dit på bloggen just nu.
Så det kanske blir som en liten byggskola där jag ska försöka förklara viktiga delar och termer i byggprocessen. Först ut blir alltså: BYGGLOV.
 
Bygglov är ett tillstånd som man behöver om man ska bygga nytt, om eller till. För att få tillståndet måste man ansöka hos kommunen där man vill bygga. Det är till byggnadsnämnden eller bygglovsavdelningen i kommunen som man vänder sig till. De beslutar enligt plan- och bygglagen och utifrån de planer för bebyggelse i olika områden som de har, till exempel detaljplaner och områdesbestämmelser. En ansökan får inte strida mot fastställda planer, annan lagstiftning eller yttre estetiska krav, men mindre avvikelser får dock förekomma.
 
I ansökan om bygglov ska följande handlingar bifogas:
– Ansökningsblankett, som fås från kommunen
– Situationsplan
– Huvudritningar, där planer, fasader och sektioner visas. Ritningarna får göras av vem som helst, men de måste vara "fackmannamässigt" utförda.
 
Vissa kräver att ansökans situationsplan innefattar tomtgräns med markerade byggnader och tillbyggnader. Många kommuner kräver att situationsplanen visar:
  • fastighetens gränser
  • angränsade gator och vägar
  • norrpil, för att markera kartans väderstreck
  • höjd- och planläge för alla byggnader på fastigheten, både befintliga och planerade
  • den nya byggnadens avstånd till tomtgränser och andra byggnader på tomten, angett vinkelrätt
  • eventuella byggnader som ska rivas
  • tillfartsvägar och biluppställningsplatser
  • eventuella murar och slänter
  • dagvattnets hantering, markerat med riktningspilar och anläggningens placering på tomten.
I en bygglovsprocess ingår att:
1. Ta fram handlingarna som behövs, alltså ansökan, situationsplan och huvudritningar. I bygglovsansökan ska det anges vem som är kontrollansvarig.
2. Skicka in handlingarna.
3. Ansökan prövas för att se om den är komplett, och därefter om den uppfyller alla krav, vilket brukar ta kring 10 veckor. Men ibland snabbare, ibland mycket långsammare.
4. Bygglov beviljas förhoppningsvis. Därefter har berörda fastighetsägare rätt att överklaga under 4 veckor.
5. Enbart ett bygglov är inte tillräckligt för att komma igång med byggandet. Man behöver också få ett startbesked från byggnadsnämnden. För att få det krävs ett tekniskt samråd där byggherren/kontrollansvarig och kommunen beslutar kring kontrollen av arbetet. Till det tekniska samrådet ska ett antal handlingar uppvisas vad gäller till exempel kontrollplan och teknisk beskrivning.
6. Efter det tekniska samrådet kan ett startbesked utfärdas.
7. NU får man börja bygga!
Sen kommer kommunen göra arbetsplatsbesök under bygget, kalla till slutsamråd och ge slutbesked på att allt gjorts enligt plan. Då är det okej att flytta in!
 
Sen ska man också veta att bygglovet ska påbörjas inom två år och bygget ska vara färdigt senaste fem år från dagen från bygglovsbeslut.
 
Källa: wikipedia, Huddinge kommun.
Byggahus - ansökningsblankett - bygga - bygglov - bygglovsavdelning - bygglovshandlingar - bygglovsprocess - byggnadsnämnd - detaljplan - huvudritning - kommun - kontrollansvarig - situationsplan - tekniskt samråd - tillstånd