Vad är detaljplan?

 
 
Är man helt ny i husbyggartagen kanske en term som detaljplan inte är helt självklar.
 
Detaljplan är det som styr hur stort hus du får bygga på din tomt. Den reglerar också hur högt du får bygga och hur långt det får vara mellan hus och tomtgräns och om någon har rätt att dra fram ledningar över någon annans mark.
 
För att förklara mer ingående är det är en handling som bestämmer användningen av både mark och vatten och är en juridiskt bindande handling. Den påverkar därför utformningen av vad som görs inom området. Det är kommunen som fastställer bestämmelser inom planlagt område. Det är också kommunen som har tolkningsrätt över detaljplanen. Det gör att man därmed har viss chans att kunna göra vissa avsteg från detaljplanen om kommunen håller med i dina argument.
 
Detaljplanen visas ofta på en plankarta. Med linjer, prickar, symboler och bestämmelser talar man om vad som får göras och inom vilket område. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syfte, innehåll och genomförande av planen. Det kan även ingå till exempel tilläggsbestämmelser, illustrationskarta och miljökonsekvensbeskrivning.
 
En ny detaljplan kan man begära om man till exempel styckar sin tomt, vilket innebär större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- eller vattenomåden. Då kan en ny detaljplan börja gälla. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.
 
Så ser vår detaljplan ut:
Den beskriver inte några direkta regler kring hur vårt hus fasader får se ut, annat än att huset ska passa in i området. Och området har en blandad bebyggelse med klassiska villor och trähus. Så vi var aldrig oroliga där, då vi vill ha ett trähus i klassiska stil. Hade vi valt något annat vet jag inte hur kommunen hade beslutat …
Vi får dock inte bygga tvåplanshus, utan max ha fem meter i bygghöjd. Kommunen godkänner dock att ha takkupor om de upptar max en tredjedel av huslängden, vilket vi valde att ha.
Vi får inte använda mer än en femtedel av tomtens area till byggarea. Vi får dock uppföra ett entrétak på max 15 kvm som går utanför bygglovet. Den berättar också att vi huvudbyggnaden max får uppta 150 kvadratmeter och gårdsbyggnaden max 50 kvadratmeter. Taklutningen ska vara minst 15 grader och max 30 grader. Vi får inte ha inredd vind.
Vi får inte bygga på mark närmare än fyra meter från tomtgräns, så kallad prickad mark. Dock fick vi göra avsteg från detta i vårt bygglov när det kom till carport.
bygga hus - detaljplan